ابلاغ های جدید از طرف ریاست دانشگاه

طی احکامی جدید که از طرف ریاست محترم دانشگاه صادر شده است آقایان:

دکتر شهرام بهرامي، استاديار و عضو هيأت علمي گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي، با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به عنوان “سرپرست دانشکده جغرافيا و علوم محيطي”

دکتر قاسم ذوالفقاري، استاديار گروه محيط زيست به مدت یک سال به عنوان “مدیر  گروه محیط زیست”

دکتر حميدرضا اويسي، استاديار و عضو هيات علمي گروه مهندسي مواد و متالوژي به مدت یک سال به عنوان “مدیر گروه مهندسی مواد و متالوژی”

 سرکار خانم دکتر زهرا استيري، استاديار و عضو هيات علمي گروه تربيت بدني به مدت یک سال به عنوان “مدیر گروه تربیت بدنی عمومي”

دکتر حجت ا… فسنقري، استاديار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عرب با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به عنوان “سرپرست دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي به مدت دو سال،

دکتر حسن دلبري، استاديار و مدير روابط عمومي و بين الملل و عضو هيات علمي گروه ادبيات و زبان فارسي، به عنوان عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی به مدت یک سال،

آقاي حسين وفائي ضمن حفظ پست سازماني به عنوان كارشناس مسئول امور بين الملل

و آقاي امين کوشکي، به عنوان مسئول راه اندازی دفتر ارتباط با خانواده دانشجويان منصوب گردیدند.