متقاضیان گرامی شرکت در مزایده:

لطفا جهت دریافت اسناد مزایده “اجاره اماکن ورزشی دانشگاه(استخر سرپوشیده،سالن های ورزشی سرپوشیده شماره ۱ و ۲ و ۳ زمین چمن و بدنسازی)” به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

در قسمت مزایده- مزایده دستگاه های اجرایی- -قسمت اجاره -جستجوی پیشرفته به شماره مزایده

۵۰۰۱۰۹۱۲۹۴۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹، مهلت  ارائه پیشنهاد ۱۴۰۱/۷/۷ ساعت ۱۹

نکته مهم: جهت ارائه پیشنهاد قیمت حتما باید با شناسه کاربری و کلمه عبور خود وارد و اسناد تا تاریخ ذکر شده دریافت گردد.