اجتماع همخوانی “سلام فرمانده” با حضور کودکان خانواده دانشگاه حکیم سبزواری شب گذشته در مهدیه دانشگاه برگزار شد.