اجرای طرح پایش سلامت ویژه دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی ۹۴

(کلیه مقاطع اعم از روزانه و نوبت دوم)

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم، با عنایت به برگزاری طرح پایش سلامت جسمی و روانی دانشجویان توسط مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه، کلیه دانشجویان ورودی ۹۴ بایستی جهت تشکیل پرونده  از تاریخ ۷/۱/ ۹۴ لغایت ۲۰/۸/۹۴ به مرکز مزبور مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه، محدودیت هایی جهت استفاده از خدمات رفاهی اعمال خواهد شد.

                                                                                           معاونت دانشجویی