اجرای طرح کتاب در گردش توسط انجمن فلسفه

انجمن علمی فلسفه در نظر دارد با هدف توسعه فرهنگ کتاب خوانی و وقف کتاب و در راستای تحقق هدف راهبردی “ایران را کتابخانه کنیم “و با شعار «بخوانیم و رها کنیم»، طرح «کتاب در گردش » را در دانشگاه برگزار نماید.

مسولین محترم دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز می توانند با اهدای کتاب، در این حرکت زیبا مشارکت نمایند.