به همت مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری موج ششم طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان در حیطه های: سبک زندگی، اوقات فراغت، هدایت تحصیلی _شغلی، نگرش های اجتماعی، ملی، مذهبی، هیجانات و سلامت روانی، نگرانی ها، رفتارهای خود آسیب رسان، مصرف مواد ورفتارهای پرخطر، آسیب های اجتماعی، هویت مجازی، توانایی های شناختی و… با همکاری حوزه های معاونت آموزشی، روسای دانشکده ها، اساتید گروه‌های مختلف آموزشی، مدیران حوزه های فناوری اطلاعات وارتباطات، آموزشی، اداری، کارشناسان آموزشی و سایتهای دانشکده های جغرافیا، برق و کامپیوتر، ریاضی و سایت مرکزی در بازه زمانی ۱۸ اردیبهشت لغایت ۲۰ خرداد برای نخستین بار به صورت الکترونیکی به طور موفقیت آمیز اجرا شد.