پروژه تحقیقاتی مشترک  دکتر حامد ادب استادیار دانشگاه حکیم سبزواری با محققان دانشگاه وسترن استرالیا  ( University of Western Australia و صنعتی مالزی (Universiti Teknologi Malaysia )   در ژورنال Remote Sensing  با IF=3/036 و درجه Q1 به چاپ رسید.

دکتر حامد ادب در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه این پروژه تحقیقاتی بخشی از مگا پروژه تحقیقاتی “طراحی و بومی سازی مدل فیزیکی مکان مبنای پیش آگاهی آتش سوزی جنگل های شمال ایران” است گفت: در این پروزه برای اولین بار در ایران به برآورد متریک های رطوبت ماده سوختی به عنوان عامل مهمی در گسترش آتش سوزی جنگل با استفاده از داده های دورسنجی پرداخته شده  است.

مدیر گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: همچنین در سال گذشته نتایجی از پروژه مذکور در ژورنال International Journal of Wildland Fire با ۲/۰۷۸=IF با درجه Q1 به چاپ رسیده است.

وی همچنین تصریح کرد:  فاز نهایی این پروژه “طراحی مدل فیزیکی مکان مبنای پیش آگاهی آتش سوزی جنگل های شمال ایران” است و امید است محققانی از گروه فیزیک University of Dundee جهت تکمیل آن، به این گروه تحقیقاتی اضافه شوند.

دکتر ادب یادآور شد:  این پروژه تحقیقاتی با شماره Q.J130000.2427.02G20 and Q.J130000.2527.13H44 از وزارت آموزش مالزی و شماره FT110100602 از فلوشیب ARC Future استرالیا حمایت می شود.