اختصاص بودجه پژوهشی بیست هزار یورویی  از سوی دانشگاه لیون یک فرانسه برای انجام پروژه های پژوهشی مشترک با دانشگاه حکیم سبزواری
به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه لیون که در سال نود و چهار صورت گرفت و با توجه آنکه کلیه دانشگاه های شهر لیون فرانسه طی یک کنسیرسیوم به لحاظ اداری بهم پیوستند لذا تفاهم نامه موجود بین دانشگاه حکیم  سبزواری و این دانشگاه به همه دانشگاه های شهر لیون فرانسه از نظر قانونی گسترش پیدا کرد.
در ادامه همکاریهای پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه های لیون فرانسه در تابستان سال جاری دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری دکتر غلامعلی فرزی، جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در کشور فرانسه حضور داشتند در این مدت با پیگیری های انجام شده مبلغ بیست هزار یورو از سوی دانشگاه لیون یک فرانسه برای پژوهش های مشترک بین دو دانشگاه اختصاص یافت.
این مبلغ برای خرید وسایل مورد نیاز اساتید یا دانشجویان مجری پروژه مشترک اختصاص خواهد یافت و نتایج حاصل از پژوهش به نام پژوهشگران هر دو دانشگاه منتشر خواهد شد.