احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه؛ آقایان:
دکتر یعقوب زنگنه
عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی
دکتر علی اکبر عارفی جمال
دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض
و دکتر محمود امین طوسی
عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی
به عنوان“اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه” به مدت یک سال منصوب گردیدند.