احکام جدید صادره از طرف ریاست دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه آقایان:

***

دکتر رضا طيبي، استاد و عضو هيأت علمي گروه شيمي، به عنوان” نماينده هيأت اجرايي جذب دانشگاه در کارگروه صلاحيت هاي علمي دانشکده هاي علوم پایه و رياضي و علوم کامپيوتر” به مدت یک سال

.

دکتر غلامرضا ابراهيمي، دانشيار و عضو هيأت علمي گروه مواد و متالوژي، به عنوان “نماينده هيأت اجرايي جذب دانشگاه در کارگروه صلاحيت هاي علمي دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، فنی و مهندسی، مهندسی نفت و پتروشیمی، معماری و شهرسازی” به مدت یک سال

.

دکتر ابوالقاسم اميراحمدي، دانشيار و عضو هيأت علمي گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي،” نماينده هيأت اجرايي جذب دانشگاه در کارگروه صلاحيت هاي علمي دانشکده های جغرافیا و علوم محیطی، تربیت بدنی و علوم ورزشی” به مدت یک سال

.

دکتر سيروس سالمي، استاديار و عضو هيأت علمي گروه شيمي، به عنوان “نماینده اعضای هیأت علمی در شورای آموزشی دانشگاه” به مدت یک سال

.

دکتر احسان اميري راد، استاديار و عضو هيأت علمي گروه مکانيک، به عنوان “مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه”به مدت یک سال

و

دکتر حسين شاد، کارشناس راه و ساختمان، به عنوان “عضو شورای برنامه ریزی طرح های عمرانی” به مدت یک سال منصوب گردیدند.