احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، عضویت آقایان:
حسین سحرخیز، معاون عمرانی دانشگاه،
دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های عمرانی دانشگاه،
دکتر بهرام سیاوش پور، عضو هیات علمی گروه معماری،
دکتر شهاب عباس زاده، عضو هیات علمی گروه معماری،
دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مکانیک
و هادی نصرتی پور، مدیر حراست دانشگاه به عنوان اعضای شورای برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه به مدت یکسال دیگر تمدید شد.
در همین راستا آقای سحرخیز به عنوان نایب رئیس و آقای دکتر بخشی به عنوان دبیر شورا نیز معرفی گردیدند.

______________________________________________________

همچنین طی حکمی آقای دکتر مهندس اباصلت عسگری، عضو هیات علمی گروه معماری، به عنوان “مدیر گروه معماری” از تاریخ ۹۴/۰۲/۱۳ به مدت یک سال دیگر ابقا گردید.