احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست دانشگاه به شرح ذیل می باشد:
سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری، استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه تربیت بدنی عمومی
به مدت یک سال به عنوان عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
***
جناب آقای دکتر علی تسنیمی، رییس محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
به عنوان سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی
***
جناب آقای دکتر حسن صیانتی، استادیار و رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تمدید عضویت به عنوان عضو شورای فرهنگی دانشگاه به مدت یک سال