احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست دانشگاه، آقای حسین سحرخیز به مدت یکسال به عنوان مشاور عمرانی و آقای سید نوراله رضوی نیز به مدت یکسال به سمت مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه منصوب گردیدند.

*****

همچنین در حکمی دیگر با توجه به تقارن کنگره بین المللی سربداران، آقای دکتر حسن دلبری، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه با حفظ پست و سمت سازمانی به عنوان دبیر کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی کنگره بین المللی سربداران منصوب گردید.