احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست محترم دانشگاه:

*****

سرکار خانم دکتر پورخاندانی
مسئول محترم دبیرخانه امور شوراها
با سلام

احتراما، با توجه به حجم بالای امور دفتر ریاست، تا اطلاع ثانوی وظایف این دفتر به شما محول می گردد. امید است با تلاش و پشتکار و تکریم مراجعه کنندگان، در انجام وظایف محوله موفق باشید.

*****

جناب آقای دکتر سیروس سالمی
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه شیمی

با سلام

نظر به حضور حداکثری اعضای هیات علمی در امور مربوط به دانشگاه در ابعاد سیاستگذاری، تصمیم سازی و اجرایی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با بهره مندی از تجارب و نظرات ارزشمندتان، شاهد تحقق هر چه بیشتر پیشبرد اهداف دانشگاه در ابعاد علمی، فرهنگی و پژوهشی بر مبنای سیاست ها و اهداف دولت تدبیر و امید باشیم.

*****

جناب آقای دکتر محمدرضا معین فرد
مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه

با سلام

با استناد به آیین نامه شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ها و نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان دبیر شورای ورزش دانشگاه به مدت یک سال منصوب می گردید.

امید است با اتکال به عنایات پروردگار، در راستای ارتقای سطح ورزش دانشگاه موفق باشید.

*****

جناب آقای دکتر ناصر سلمانی ایزدی
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

با سلام

نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی” به مدت یک سال منصوب می گردید.

امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقای کیفیت آموزشی و در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضای هیات علمی گروه بیش از پیش موفق باشید.

*****

جناب آقای دکتر قاسم ذوالفقاری
استادیار و عضو محترم گروه محیط زیست

با سلام

نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه محیط زیست”  به مدت یک سال دیگر ابقاء می گردید.

امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقای کیفیت آموزشی و در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضای هیأت علمی گروه بیش از پیش موفق باشید.

*****

جناب آقای دکتر احمد فغانی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

با سلام

نظر به  پیشنهاد رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع از تاریخ اتمام حکم قبلی به مدت یک سال دیگر ابقاء می گردید.

امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کیفیت آموزش در سایه همفکری و تعامل با سایر اعضای محترم هیأت علمی بیش از پیش موفق باشید.