احکام و انتصابات جدید

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های ذکر شده منصوب گردیدند:
.

جناب آقای دکتر سید محمدرضا امیریان
استادیار و عضو محترم گروه زبان و ادبیات انگلیسی، به عنوان “مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی” به مدت یک سال

.

سرکار خانم دکتر پروین شوشی نسب، استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه تربیت بدنی عمومی به عنوان “مدیر گروه مدیریت ورزشی” به مدت یک سال

.

جناب آقای دکتر علی اکبر عارفی جمال، دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی محض به عنوان “مدیر گروه ریاضی محض” به مدت دو سال

و همچنین حکم انتصاب جناب آقای مهندس علی صنعتی، عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت به عنوان “مدیر گروه مهندسی نفت ” به مدت یک سال دیگر دیگر تمدید گردید.

—————————————————————————-

انتصاب همکاران ارجمند را در سمت های جدید تبریک عرض نموده، توفیق و بهروزی ایشان را در انجام مسئولیت از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه