شما هم دعوتید

 اختتامیه اولین جشنواره ملی دانشگاهی شهیدغیرت

چهارشنبه ۸آذرماه / ساعت ۸صبح

تالاراستادشریعتی/دانشگاه حکیم سبزواری