قابل توجه کاربران محترم:
بعلت مشکل پیش آمده از طرف شرکت مخابرات، تا اطلاع بعدی اینترنت با اختلال و کندی همراه می باشد.