اخذ مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی

مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی با مدیر مسئولی آقای دکتر عباس محمدیان و سردبیری دکتر مهیار علوی مقدم با رویکردی علمی – پژوهشی از طرف معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، صادر گردید.

کسب این توفیق را به همکاران ارجمند در دانشکده ادبیات و علوم انسانی بویژه گروه زبان و ادبیات فارسی تبریک عرض نموده، امید است در راستای رشد و تعالی فعالیت های علمی و پژوهشی شاهد شکوفائی دانشگاه بیش از پیش باشیم.