بر اساس مصوبات صورت گرفته در چهارصد و نود و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مقرر شد به دانشجویان استعداد درخشان ورودی مهر ۹۶ در مقاطع تحصیلات تکمیلی تسهیلاتی جهت حمایت و تشویق این دسته از دانشجویان از سوی دانشگاه در نظر گرفته شود.
در جدول زیر به اهم موارد تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان اشاره شده است