عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه از ارائه درس مبانی ارتباطات رسانه ای در علوم سیاسی به عنوان درس اختیاری در گروه علوم سیاسی دانشگاه در نیمسال اول تحصیلی۹۶-۱۳۹۵ خبر داد

دکتر علی قربانپور دشتکی کخ خود که پیشنهاددهنده ارائه این درس در رشته علوم سیاسی می باشد، اظهار داشت: درس ارتباطات رسانه ای، به رغم اهمیت آن، هنوز در میان اساتید و دانشجویان علوم سیاسی دانشگاههای کشور ناشناخته و کم اهمیت میباشد و در اصل، گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری اولین گروه در کشور میباشد که این درس را در مقطع کارشناسی ، ارائه نموده است.

photo_2016-12-26_08-13-12
وی در ادامه، اظهار داشت: با توجه به اینکه امروزه در فضای پیچیده پساسکولاریسم، جهانی شدن، و مذهب گرایی جهانی قرار داریم، ولی متاسفانه بسیاری از کتب درسی علوم سیاسی، متأثر از ادبیات دوران جنگ سرد می باشند، به همین دلیل، بسیاری از دانشجویان این رشته چندان قادر به درک و تحلیل مسائل در پارادیم کنونی نیستند.

این استاد دانشگاه افزود: با در نظر گرفتن این موارد، وجود درسی که بتواند حداقلی از مسائل پیچیده سیاسی را رمزگشایی کند و زیرلایه های پنهان سیاست را بازنمایی و در اختیار دانشجو بگذارد، کاملاً ضروری و مفید به نظر میرسد؛ بنابراین آشنایی دانشجویان با زبان رسانه و ارتباطات و حتی تبلیغات سیاسی ،به مثابه ترجمان ژرف ساخت های سیاست، هم می تواند قابلیت فهم تحلیلی آنها را بالا ببرد و هم میتواند انگیزه شغلی را در امور رسانه و اطلاع رسانی در میان آنها ایجاد نماید.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، در توصیف اهمیت آشنایی با رسانه و ارتباطات، اضافه نمود که بر اساس نظریه آلوین تافلر، از لحاظ پیشرفت فناوری و توسعه جهانی، ما هم اکنون در امتداد موج سوم قرار داریم که عصری پساصنعتی است و با توجه به اینکه ارتباطات و اطلاعات بیش از موج کشاورزی و صنعتی، در جهان اثرگذار است، لذا کسی میتواند تحلیل گر قدرت باشد که موج سوم یا زبان ارتباطات و اطلاعات و صاحبان آن را به خوبی بتواند درک کند؛ و در عین حال، کسی می تواند قدرتمند باشد که بر جهان ارتباطات و اطلاعات تملک و یا اشراف داشته باشد، که رسانه نیز بخش مهمی از این جهان ارتباطات و اطلاعات میباشد.بنابراین بیان مطالبی خشک با زبانی حقوقی و فلسفی در قالب دروس اصلی یا اختیاری علوم سیاسی، بدون توجه به شرایط “اکنون” ، “فردا” و جهان متأثر از موج سوم، نه مدیر سیاسی مآل اندیش و هوشیار تحویل جامعه می دهد نه تحلیل گر آگاه و سنجش گر سیاسی.
در پایان، این مدرس علوم سیاسی اظهار امیدواری کرد که برنامه ریزان منابع درسی در وزارت علوم، با توجه وجود چنین خلاء های موجود در سرفصل دروس، زمینه تصویب دروس مهم و راهگشایی مثل ارتباطات رسانه ای در علوم سیاسی را در دستور کار خود قرار دهند.