ارائه علمی-عملیاتی درس ” کارآفرینی” با تدریس ۴تن از استادان متخصص و کارآفرینان برتر دانشگاهی و فعالین موفق حوزه کسب و کار در نیم سال آتی در دانشگاه حکیم سبزواری

سرفصل های درس کارآفرینی و استادان هر فصل:

۱. مالیه کارآفرینی ( فاینانس)؛ مدرس: دکتر علی ابراهیم نژاد، دکتری فاینانس و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

۲. تدوین استراتژی در کارآفرینی؛ مدرس: روح الله ابراهیم نژاد، دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی و فعال حوزه مدیریت کسب و کار

۳. اقتصاد کارآفرینی؛ مدرس: مهدی گلدانی، دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

۴. مدیریت کارآفرینی؛ مدرس: امیر براتی، دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه شریف، مبدع برند و مدیرعامل الوبیز

و

با حضور برخی کارآفرینان برتر در حوزه های تخصصی…

ثبت نام درس در ترم پاییز ۹۸ برای تمامی دانشجویان در مقطع کارشناسی  امکان پذیر می باشد(این درس به صورت دو واحد اختیاری_مازاد ارائه می شود).