در تازه ترین پژوهش عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری راهکاری جدید جهت بهینه سازی عایق جداره ساختمان ها براساس کاهش مصرف انرژی و ملاحظات  اقتصادی و زیست محیطی ارائه شد.

در این پژوهش که تحت سرپرستی دکتر احسان امیری راد عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک انجام شده است، پس از معرفی یک روش نوین (۳ Energetic, Economic and Environmental E) و ادغام آن با نرم افزار انرژی پلاس به ارائه راهکاری جدید جهت پاسخگویی به یکی از چالش های عمده در صنعت ساختمان؛ یعنی تعیین جنس و ضخامت بهینه عایق در دیوار خارجی پرداخته شده است.

دراین تحقیق که بخشی از آن در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس المیرا فلاحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ارائه شده است برای اولین بار دو پارامتر کلیدی انرژی نهفته و کربن نهفته در کنار هزینه اولیه عایق مدنظر قرار گرفته و با لحاظ کردن هزینه های جاری اقتصادی و زیست محیطی مصرف انرژی در سالهای بهره برداری از ساختمان شرایط بهینه عایق ساختمان به دست آمد.

لازم به ذکر است نتایج حاصل از این تحقیق در مقاله ای تحت عنوان

Optimizing the Insulation Thickness of External Wall by a Novel 3E (Energy, Environmental, Economic) Method

در مجله معتبر Construction and Building Materials منتشر شده است.

گفتنی است این مجله براساس رتبه بندی تامسون – رویترز در چارک اول (Q1 ) قرار داشته و جزو مجلات ۱۰ درصد برتر WOSاست.