ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی رشته شیمی در سمپوزیوم تحقیقاتی کمیته شیمیدانان جوان و نمایشگاه شغلی شیمی انجمن شیمی آمریکا ACS

مقاله دانشجویان کارشناسی رشته شیمی دانشگاه حکیم سبزواری در سمپوزیوم تحقیقاتی کمیته شیمیدانان جوان

Younger Chemists Committee Research Symposium and Chemistry Career Expo.

سمپوزیوم تحقیقاتی کمیته شیمیدانان جوان و نمایشگاه شغلی شیمی انجمن شیمی امریکا ارائه شد.

 

این مقاله توسط علی امین صفار دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری  با همکاری دانشجویان کارشناسی شیمی محض دانشگاه حکیم سبزواری حدیثه گنج بخش ، فاطمه زهرا عرب و فائزه گنج بخش به انجام رسیده است.

 

علی امین صفار در خصوص این مقاله به ورابط عمومی دانشگاه گفت: در این پژوهش روشی نوین جهت تعیین میزان ریباویرین در نمونه های واقعی انسانی با استفاده از روش های شناسایی بررسی شده است و

چکیده مقاله این تحقیق نیز با عنوان :

A novel, facile and green method for determination of Ribavirin  using a glassy carbon electrode modified by ZnO nanoparticles.

در انجمن شیمی آمریکا(ACS)  مورد تایید قرار گرفته است.

 

این دانشجوی کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: این تحقیق از آن جنبه دارای اهیمت است که به دلیل استفاده از داروی ریباورین جهت درمان بیماران کرونایی که درگیری شدیدی از بیماری را نشان می دهند، در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد در نتیجه اندازه گیری و مطالعه تاثیر این دارو بعد از مصرف و طی دوران درمان ضروری است.