در جلسه امروز هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری ارتقای اعضای هیات علمی به شرح ذیل اعلام شد:

ارتقا به مرتبه  استادی:
دکتر علیرضا حسینی کاخک عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

دکتر غلام عباس فلاح قالهری عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

ارتقا به دانشیاری:
دکتر رسول زید آبادی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

دکتر داود مهدویان یکتا عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

دکتر ریحانه صباغ زاه عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

دکتر حسن ملوندی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا

دکتر مصطفی مهدوی آرا عضو هیات علمی دانشکده الهیات

دکتر سید مهدی نوری کیذقانی عضو هیات علمی دانشکده الهیات

دکتر علیرضا کیخسروی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

دکتر علی خوش سیما عضو هیات علمی دانشکده نفت

دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی دانشکده نفت

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری کسب ارتقاي علمي اساتيد محترم را به  این بزرگواران و جامعه دانشگاهي تبريک عرض نموده و براي اين عزيزان آرزوي موفقيت مي نمايد.