به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه صبح و عصر روز چهارشنبه ۴ تیرماه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری ، دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه موفق به کسب مقام استادتمامی(پروفسوری) و هفت نفر دیگر به مقام دانشیاری ارتقاء پیدا نمودند.

براین اساس اساتید محترم دانشگاه آقایان دکتر غلامرضا ابراهیمی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و  دکترعلی اکبرعارفی جمال عضو هیات علمی گروه ریاضی محض از مرتبه دانشیاری به استادی و آقایان دکتر علی تسنیمی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دکتر حسن دلبری، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دکتر ابراهیم نامنی،عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دکتر امیرحسن امیری، عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر رضا سهیلی فرد، عضو هیات علمی گروه مکانیک، دکتر محمد چهکندی، عضو هیات علمی گروه شیمی و دکتر علی کرمی ملایی، عضو هیات علمی گروه مکاترونیک از مرتبه استادیاری به  دانشیاری ارتقاء یافتند.