به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه به مرتبه استادتمامی و ده نفر دیگر به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا نمودند.

براین اساس استادان محترم دکتر بهنام آزادگان عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک و دکتر قدیر صادقی عضو هیات علمی گروه ریاضی محض از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادتمامی ارتقا یافتند.

همچنین استادان گرامی دکتر رحمان زندی عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، دکتر محمود امین طوسی عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی، دکتر حمیدرضا باغانی عضو هیات گروه آموشی فیزیک، دکتر سید علیرضا حسینی عضوهیات علمی گروه آموزشی مهندسی مواد و پلیمر، دکتر حامد ادب عضو هیات علمی گروه آموزشی سنجش از دور و GIS، دکتر حمیدرضا عزت پور عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم مهندسی، دکتر مرتضی رضایی عضو هیات علمی گروه آموزشی برق، دکتر یعقوب تابش عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دکتر بهنازطلوع حقیقی عضو هیات علمی گروه آموزشی گروه ریاضی محض و دکتر سمیه دولت آبادی عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند. دکتر آزاده فسنقری عضو هیات علمی گروه آموزش زبان فرانسه نیز از رتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.