هفت عضوهیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در آخرین هیات ممیزه دانشگاه از مرتبه استادیاری به مرتبه به دانشیاری ارتقا یافتند.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه اساتید محترم دانشگاه، آقایان دکتر یاسر علیزاده ثانی عضو هیات علمی گروه ریاضی محض، دکتر سید علی هاشمیان عضو هیات علمی گروه مکانیک، دکتر رضا حسن زاده قاسمی عضو هیات علمی گروه مکانیک، دکتر یدالله علی نیا عضو هیات علمی مکانیک، دکتر حامد سرکرده عضو هیات علمی عمران،  دکتر رضا قرائی عضو هیات علمی گروه فیزیک، دکتر جواد باعدی عضو هیات علمی گروه فیزیک به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.