در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، پرونده های ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و مرکز آموزش عالی کاشمر بررسی شد که طی آن ده عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و یک عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر از مرتبه استادیاری به مرتبه به دانشیاری ارتقا یافتند.

براین اساس استادان محترم دکتر رویا عسگری عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی، دکتر امید باغانی عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی، دکتر لیلا شریفان عضو هیات علمی گروه ریاضی محض،  دکتر طیبه لعل شاطری عضو هیات علمی گروه ریاضی محض، دکتر مینا ملک زاده عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دکتر احمد حاجی پور عضو هیات علمی گروه مکاترونیک، دکتر رضا خسروبیگی عضو هیات علمی گروه جغرافیا-برنامه ریزی شهری و روستایی، دکتر مجتبی هادوی فر عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دکتر احسان اعتمادی عضو هیات علمی گروه مکانیک، دکتر محمدرضا شهابی کاسب عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی از دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر امین حسینی عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

لازم به یادآوری است هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری از سوی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم به عنوان هیات ممیزه معین مرکزآموزش عالی کاشمر تعیین شده است.