در هجدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، یک عضو هیات علمی دانشگاه موفق به کسب مرتبه استادتمامی و هفت عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این جلسه دکتر عبدالامیر خوشنویس عضو هیات علمی گروه مکانیک از مرتبه دانشیاری به استادی و آقایان دکتر مجید مومنی مقدم عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دکتر بهنام مهدوی عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر امیرحسین کیذوری عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دکتر مهدی صمدی بی نیاز عضو هیات علمی گروه برق، دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی عضو هیات علمی گروه برق، دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مکانیک و دکتر امین کاظمی بیدختی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی از مرتبه استادیاری به  دانشیاری ارتقاء یافتند.