در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، دو عضو هیات علمی دانشگاه موفق به کسب مرتبه استادتمامی و دو عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این جلسه دکتر بهروز ملکی عضو هیات علمی گروه شیمی و دکتر امیر حسین حقیقی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر هادی سلطانی فر عضو هیات علمی گروه محیط زیست و دکتر حجت الله فسنقری عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب از مرتبه استادیاری به  دانشیاری ارتقاء یافتند.