در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، یک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به مرتبه استادتمامی و شش عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و یک عضو هیات علمی به استادیاری ارتقاء پیدا نمودند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این جلسه دکتر محسن عباسپور عضو هیئت علمی گروه شیمی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادتمامی و آقایان دکتر احسان کوشکی عضو هیات علمی فیزیک، دکتر محمدرضا واعظی عضو هیئت علمی زیست شناسی، دکتر حسن اله داغی عضو هیئت علمی فیزیک، دکتر علی برزنونی عضو هیئت علمی ریاضی محض، دکتر مختار کرمی عضو هیات علمی گروه ژئومورفولوژی آب و هواشناسی و خانم دکتر میترا خیرآبادی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و دکتر علیرضا کیخسروی عضو هیئت علمی گروه معماری از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتند.