در جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، یک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به مرتبه استادتمامی و چهار عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این جلسه دکترمحمد علی زنگنه اسدی عضو هیئت علمی گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادتمامی ارتقا یافت همچنین در این جلسه دکتر شفیعه قدرتی عضو هیئت علمی گروه علوم‌اجتماعی، دکتر زهرا جمشیدی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبيات فارسي،  دکتر عباس احسانی سرشت عضو هیئت علمی گروه مکانیک و هوافضا و دکتر مهدی بروغنی عضو هیأت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.