در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، یک عضو هیات علمی دانشگاه موفق به کسب مرتبه استادتمامی و نه عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این جلسه دکتر حسین شاره عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادتمامی و آقایان دکتر سید محمد صادق نبوی ثالث عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی محض، دکتر بهمن کروجی عضو هیئت علمی گروه مواد و پلیمر، دکتر عبدالرضا کاشکی عضو هیئت علمی آب و هواشناسی و ژئومرفولوژی، دکتر علی اصغر صادقی عضو هیئت علمی عمران، دکتر محمد امین جباره عضو هیئت علمی گروه مواد و پلیمر، دکتر محمد زیرک عضو هیئت علمی گروه فیزیک، دکتر امیررضا عسگری عضو هیئت علمی گروه مکانیک، دکتر رحیم ایلدرآبادی عضو هیات علمی گروه برق و قدرت و دکتر رسول شادنیا عضو هیئت علمی گروه عمران از مرتبه استادیاری به  دانشیاری ارتقاء یافتند.