اردوی زیارتی سیاحتی دانشجویان بین الملل به مشهد مقدس به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.