منهای کرونا، ایمنی با ورزش:ارگونومی شغلی کاربران رایانه” 

لینک دسترسی به فایل

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/rx0qazlarJ9T9zR