مجوز جذب دانشجویان بین الملل به صورت مجازی برای دانشگاه حکیم سبزواری از سوی اداره کل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم صادر شد.

مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به شرایط ویژه ای که جهان در دوران کرونا با آن مواجه است گفت: مسلما نباید اجازه داد این شرایط بر روی فراگیری علم و ارتباطات علمی بین المللی تاثیر بگذارد و به همین سبب دانشگاه حکیم سبزواری از اداره کل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم درخواست صدور مجوز جذب دانشجویان بین الملل به صورت مجازی را پیگیری کرد که خوشبختانه این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

دکتر فرزی افزود: با صدور این مجوز دانشجویان بین المللی داوطلب به تحصیل در دانشگاه حکیم سبزواری می توانند به صورت مجازی و بدون تشریفات صدور ویزا، ثبت نام خود را انجام دهند.

مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه اظهار داشت : این دانشجویان آموزش ها را به صورت مجازی تا زمان فروکش کردن بحران کرونا کسب خواهند کرد و پس از گذر از این اپیدمی و اعلام وضعیت عادی، با انجام مراحل اداری می توانند مجوز ورود به کشور و آموزش های حضوری را پیگیری کنند.

گفتنی است هم اکنون بیش از ۲۸۰ دانشجوی بین الملل در دانشگاه حکیم سبزواری در حال تحصیل هستند که این عدد حدود ۳.۴درصد کل دانشجویان این دانشگاه را شامل می شود.