دکترعبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم طی نامه ای هیئت ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان هیئت ممیزه معین مرکزآموزش عالی کاشمر تعیین کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، در این نامه که خطاب به دکتر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری نوشته شده است، دکتر باقری با اشاره به تجارب ارزنده هیئت ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری و با عنایت و موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان هیئت ممیزه معین مرکزاموزش عالی کاشمر تعیین کرده و از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری خواسته است پرونده آن دسته از متقاضیان ذیربط که عضویت ایشان در هیئت علمی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام شده است؛ با رعایت مفاد آئین نامه ارتقاء مرتبه شیوه نامه مربوطه و سایر مقررات ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

دکتر باقری در پایان این نامه با تشکر از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، اعضای دبیرخانه و اعضای هیئت ممیزه دانشگاه، برای این هیئت در کمک به حفظ استانداردها و ارتقای کیفیت آموزش عالی آرزوی توفیق کرده است.