با حکم دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، دکتر مجید صادق نژاد نائینی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان “رئیس کارگروه هیئت علمی، هیئت عالی تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات” منصوب شد.