اسامي دانشجويان برتر راه يافته به المپياد دانشجويي

 

اسامي نفرات برتر مسابقات ورزشي منطقه ۱۰ کشور که به يازدهمين المپياد دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي راه يافته اند:

پسران:  ۲۹-۲۰ تيرماه ۹۱، دانشگاه اروميه                                دختران: ۲۴-۱۵ تيرماه ۹۱، دانشگاه بيرجند

 

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصيلي رشته ورزشي مقام کسب شده
۱ عبد الرافع عرب یوسف آبادی حقوق کشتی اول تیمی
۲ شمس ا لدین کامکا ر مهندسي نفت کشتی اول تیمی
۳ حسین راه انجام ادبيات فارسي کشتی اول تیمی
۴ حسین حاجی نژاد تربيت بدني کشتی اول تیمی
۵ مرتضی بدری علوم تربيتي کشتی اول تیمی
۶ احسان رحمتی مهندسي برق کشتی اول تیمی
۷ مقصود نجف پور ژئومورفولوژي کشتی اول تیمی
۸ صالح توکلی تربيت بدني شنا اول انفرادی
۹ سیامک مسعودی برنامه ريزي شهري تکواندو اول انفرادی
۱۰ مرتضی صفری مهندسي عمران تکواندو اول انفرادی
۱۱ امیر صاحبی تربيت بدني دوومیدانی اول انفرادی
۱۲ ابوالفضل حداد تربيت بدني دوومیدانی اول انفرادی

 

 

 

 


 

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصيلي رشته ورزشي مقام کسب شده
۱ زهره گلستانی فقه و حقوق دوومیدانی اول انفرادی
۲ الهه ضیائی فر تربيت بدني دوومیدانی اول انفرادی
۳ معصومه موسوی مهندسي کامپيوتر کاراته اول انفرادی
۴ سپیده سعیدی مهندسي مواد بدمینتون اول انفرادی