اسامی دانشجویان نمونه دانشگاه حکیم سبزواری که امتیازات شاخص طرح بنیاد ملی نخبگان را کسب کردند به شرح ذیل است: