استادیار دانشگاه حکیم سبزواری مقام دوم در بخش کتاب یازدهمین جشنواره آثار پژوهشی حوزه خراسان رضوری را کسب کرد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر روح الله زینلی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام دوم در بخش کتاب یازدهمین جشنواره آثار پژوهشی حوزه خراسان رضوری را دریافت کرد.
دکتر زینلی، استادیار گروه معارف دانشگاه حکیم سبزواری، در توضیحی در باب اثر خود با عنوان «خداشناسی صدرایی» گفت: “خداشناسی و مباحثی که با عنوان الهیات به معنای اخص از آنها یاد می‌شود، مهم‌ترین بخش فلسفه اسلامی را تشکیل می‌دهند. این بخش در آثار فلاسفه مسلمان پس از مباحث الهیات به معنای اعم قرار می‏ گیرد، زیرا خداشناسی هر فیلسوفی در چهارچوب نظام فلسفی او قابل فهم است. فیلسوف در بخش نخست مبانی و پیش‏فرض‏های خود را مشخص می‏ نماید و سپس بر آن اساس به ارائه نظریه خود می‌پردازد. با توجه به تأثیر گذاری مبانی و پیش‏فرض‏ ها در دیدگاه‏ ها، هرگونه تحول و تکامل در مفاهیم و مبانی فلسفی، فهم تکامل یافته‌تری از خداوند را نیز در پی خواهد شد.
وی افزود: در بین حکیمان مسلمان صدرالدین محمد شیرازی جایگاه ویژه‏ ای دارد. دلیل این تمایز را می‏ باید در پی‏ ریزی و تأسیس مکتب فلسفی حکمت متعالیه دانست. ویژگی اصلی این مکتب در اصول و مبانی  هستی‏شناختی و معرفت‏ شناختی بدیع و نوآورانه آن است. ملاصدرا این مبانی و اصول را به‏گونه‏ای تعریف و تبیین و اثبات کرده است که توانسته بر اساس آن‏ها نظام هستی‏ شناختی و معرفت‏ شناختی ویژه خود را استوار سازد. در این نظام اصالت از آن وجود است، و وجود نیز حقیقتی بسیط و واحد است که از توجه در آن می‏توان به تبیین دقیق مسائل حکمت و حل سختی‏های آن باریافت. مباحث خداشناسی مهمترین این مسائل است. به همین دلیل وی به تفصیل به آن‏ها پرداخته است و با ب ه‏کارگیری اصول و مبانی حکمت متعالیه نظام جامع خداشناسی خود را برساخته است. او در این نظام نظریه‏ هایی را در دو حوزه شناخت خدا و اثبات وجود و صفات کمالیه او مطرح کرده است که علاوه بر تازگی و نوآورانه بودن، پاسخ‏گوی بسیاری از موضوعات دشوار فلسفی از گذشته تا کنون بوده است.
دکتر زینلی یادآور شد: این نظریات برخاسته از اصول و مبانی یاد شده ‏اند، از این‏ رو لازم است تا نخست اصول و مبانی دخیل در دو مبحث شناخت خداوند و دلائل اثبات خدا معرفی و تبیین گردند و پس از آن نقش و پیامدهای هر کدام از آن‏ها را در دو مبحث مذکور تشریح کنیم. یادآوری این نکته لازم است که در این نوشته به تمام آثار ملاصدرا استناد شده است و در بیان۵ نظرات وی، به ظاهر گفته‏ ها و دیدگاه‏ های مشهور ایشان توجه شده است.
وی ادامه داد: این نوشته دارای چهار بخش اصلی است؛ بخش نخست با عنوان «کلیات» مشتمل بر دو فصل  خداشناسی فلسفی و نظام خداشناسی ملاصدرا می‏باشد. بخش دوم یعنی «مبانی و اصول» به بیان مبانی و اصول ملاصدرا در دو حوزه شناخت و اثبات خدا اختصاص یافته است. این مبانی در دو فصل مبانی هستی‏ شناختی و مبانی معرفت‏ شناختی تشریح شده ‏اند. بخش سوم با عنوان  «شناخت خداوند» از سه فصل گستره شناخت خداوند از دیدگاه ملاصدرا، مبانی و کاربست آن‏ها در حوزه شناخت خداوند از دیدگاه ملاصدرا و پیامدهای دیدگاه ملاصدرا سخن رفته است. در فصل «دلائل اثبات خداوند» که چهارمین فصل نوشته است، در ضمن سه فصل به برهان‏ های اثبات وجود خدا و مبانی ملاصدرا و نقش آن‏ها در اثبات وجود خداوند و پیامدهای دیدگاه ملاصدرا پرداخته شده است”.