اصلاحیه صورتجلسه ۵۳۲ شورای آموزشی

با توجه به اعلام موافقت اکثر اعضای شورای آموزشی با تغییر مهلت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۳۱ خرداد به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، مصوبه بند ۳ جلسه ۵۳۲ به صورت زیر تغییر می کند:

اصلاحیه بند۳- مهلت تحویل و ثبت نمرات دروس پروژه  و کارآموزی مقطع کارشناسی انتخاب شده در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید گردید.