اطلاعیه شماره ۳ قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی

اطلاعیه شماره ۳: قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی 

دانشجویان واجد شرایط دختر و پسر غیر بومی شاغل به تحصیل در دوره روزانه مقاطع کار شناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شبانه متقاضی سکونت در خوابگاه، که تاکنون موفق به ثبت درخواست یا تکمیل فرم امتیاز بندی نشده اند، می توانند در تاریخ های اعلام شده با مراجعه به پورتال دانشجویی خود اقدام به ثبت نام نمایند

متن اطلاعیه را اینجا ببنید