اطلاعيه شماره ۱امور فارغ التحصيلان

بسمه تعالي

مدارك لازم بمنظور دريافت اصل مدارك تحصيلي ، براي افرادي كه تعهد خدمت خود را به پايان رسانيده اند و يا قصد باز خريد تعهد خدمت خود را دارند :

دانشجويان و دانش آموختگان محترم اختيار بررسي انجام تعهد خدمت طي بخشنامه هاي شماره ۳۳۲۱۱/۴۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۷ و شماره ۹۰۳/۴۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰و شماره۱۸۸۴۳/۵/۴۱ مورخ ۴/۴/۸۴ به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي واگذار گرديده است ، لطفاً با دردست داشتن مدارك ذيل به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمائيد .

۱- اصل گواهي موقت پايان تحصيلات براي فارغ التحصيلان غير دبيري – اصل تاييديه فراغت از تحصيل براي فارغ التحصيلان دبيري
۲- اصل گواهي انجام كار از هر بخش دولتي و يا خصوصي مبني بر اينكه ( از چه تاريخي شروع به كار نموده ايد و در حال حاضر يا لغايت چه تاريخي مشغول به كار بوده و يا مي باشيد ( تمام وقت يا پاره وقت حتما عنوان شود ) –دانش آموختگان رشته های دبیری لازم است نامه اتمام تعهد خدمت و فرم ۵۰۲ را به همراه داشته باشند.
۳- در مورد آقايان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت از خدمت + يك برگ فتوكپي از پشت و روي آن .
۴- توضيح اينكه پروانه اشتغال صادره از سوي سازمان نظام مهندسي و همچنين پروانه كسب افراديكه به حرفه آزاد مشغول به كارند از تايخ صدور قابل پذيرش مي باشد كه لازم است اصل آن براي رويت وتصوير به دانشگاه محل تحصيل ارائه شود .
۵-دانش آموختگان مقطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد لازم است اصل و تصوير دانشنامه و فرم تعهد آموزش رايگان مقطع قبلي خود را نيز به همراه داشته باشند.
۶-تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان در صورت داشتن بدهي ( مراجعه به سايت swf.ir منوي مشخصات بدهكاران )
۷- در صورت دانشجو بودن در مقاطع تحصيلي بالاتر يا ارائه گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر اينكه معافيت تحصيلي براي شما صادر گرديده است لازم به ذكر است گواهي انجام كار  براي دانش آموختگاني كه در مقاطع بالاتر در دوره روزانه به تحصيل اشتغال دارند قابل قبول نمي باشد.
.۸- اصل فيش واريزي به وزارت علوم براي دانش آموختگاني كه گواهي اشتغال به كار ندارند بر حسب مدت تعهد خدمت در ايران(جهت احتساب بر اساس سال ورود به دانشگاه ،به بخشنامه هاي آموزش رايگان در سايت وزارت علوم مراجعه فرماييد)
۹- سه قطعه عكس سياه و سفيد ۴*۳ جديد
۱۰- فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی.
دانش آموختگان محترم لازم است تقاضامه ذيل را كاملا تكميل نموده و به شماره دورنگار   ۴۴۱۰۵۸۱-۰۵۷۱ ارسال و از تاريخ درخواست ظرف مدت يكماه در روزهاي شنبه و يكشنبه هر هفته با در دست داشتن مدارك بندهاي فوق جهت دريافت دانشنامه به دانشگاه مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است دانشجويان شبانه و نيمه حضوري به مدارك بند ۲ و ۸ نيازي ندارند.

       امور دانش آموختگان   

 

باسمه تعالي

تقاضانامه دريافت دانشنامه و مدارك تحصيلي

اينجانب                      فرزند            با شماره ملی            دارنده شناسنامه شماره             متولد سال              صادره از               با اعلام مراتب زير، در خواست دريافت مدارك تحصيلي مقطع / مقاطع                  خود را از اداره دانش آموختگان دانشگاه دارم .

وضعيت تحصيلي :

مقطع

سال و ماه ورود

سهميه

رشته

سال وماه فراغت تحصيل

دانشگاه

مدت استفاده از آموزش رايگان

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

توجه : درصورتي كه در حال تحصيل در دانشگاهي نيزمي باشيد . ذكر فرمائيد .

مدت انجام كار :

۱- انجام خدمت وظيفه عمومي                              از تاريخ                           لغايت تاريخ

۲- انجام كار در                                                از تاريخ                           لغايت تاريخ

۳- انجام كار در                                                از تاريخ                           لغايت تاريخ

۴- انجام كاردر                                                از تاريخ                           لغايت تاريخ

چنانچه به وزارت آموزش و پرورش و يا سازمان ديگري تعهد داشته ام تعهد مربوطه را انجام داده ام .                                              ( نامه مربوط ضميمه است . )

اينجانب                                اين درخواست را صادقانه و بادقت تكميل نموده و مسئوليت عدم صحت احتمالي مندرجات آن را برعهده مي گيرم .

                                                                           تاريخ                          امضاء

……………………………………………..

دریافت فایل