دانشجویانی که در کارگاه ایمنی اطفای حریق و کمکهای اولیه را در روز ۱۳ مهرماه  شرکت کرده اند جهت دریافت گواهی مربوطه به دفتر معاونت پژوهشی ( خانم اشراقی ) مراجعه فرمایند.