قابل توجه دانشجویان کارشناسی روزانه دختر و پسر، ورودی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

به اطلاع دانشجویان واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع یک و دو می رساند؛ دانشجویان گرامی می توانند از مورخ ۹۷/۱۱/۱۲ لغایت ۹۷/۱۱/۱۶ به سرپرستی خوابگاه های مربوطه واقع در پردیس دانشگاه مراجعه نمایند .

بدیهی است عدم مراجعه تا تاریخ مذکور به منزله انصراف محسوب گردیده و خوابگاه دانشجو لغو می گردد .

* تهیه وسایل شخصی از قبیل ( تشک ، پتو، متکا و …….. ) برعهده دانشجو می باشد .

اسامی دانشجویان پسر واجدشرایط خوابگاه های دولتی نوع یک

اسامی دانشجویان دختر واجدشرایط خوابگاه های دولتی نوع یک و دو