به اطلاع دانشجویان نوورود متقاضی خوابگاه می رساند اسامی دانشجویان واجد شرایط روز یک شنبه مورخ ١۴٠٢/٠٧/٢٣ از طریق سایت دانشگاه اعلام می گردد. دانشجویان واجد شرایط می توانند از ساعت ١۵ همان روز تا تاریخ ١۴٠٢/٠٧/٢٩ جهت اسکان به سرپرستی خوابگاه اندیشه (پسران) و خوابگاه بهار و گلستان (دختران) مراجعه نمایند.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا تاریخ مذکور، اسکان دانشجو لغو می گردد.
قابل ذکر است آن دسته از دانشجویانی که فرم امتیاز بندی خوابگاه ها را تکمیل ننموده اند، دانشگاه هیچ مسئولیتی نسبت به اسکان آنان نخواهد داشت.
اداره‌ امور خوابگاه‌ها