به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه می رساند؛ چنانچه نیاز به مرحله پر کردن الکترونیکی فرم امتیاز بندی برای واجدین شرایط خوابگاه ها باشد مراتب متعاقبا از طریق سایت معاونت دانشجویی اعلام خواهد شد.

اداره خوابگاه ها