اطلاعیه اداره خوابگاه ها در خصوص لیست اسکان دانشجویان پسر( کلیک کنید)