قابل توجه دانشجویان گرامی

اطلاعیه های مهم در خصوص نحوه فروش و رزرو غذا به شرح زیر می باشد:

اطلاعیه نحوه دریافت غذای خارج از خدمات (روز فروش)

اطلاعیه ساعت توزیع غذا

اطلاعیه رزرو غذا برای دانشجویان جدیدالورود